BNPB : Dilarang Berdekatan & Dilarang Berkumpul.  Tetap di rumah kecuali belanja makanan & berobat. Patuhi agar penyebaran virus dapat segera dihentikan.